آبیاری مغناطیسی- Magnetic irrigation

Drag to rearrange sections
Rich Text Content

کمبود آب، توزيع نامناسب بارش به همراه بالا بودن تبخير مشکلات اساسي ايران مي باشد. به دليل افزايش جمعيت از يک سو و بالا رفتن سطح زندگي از سوي ديگر مصرف سرانه و کل آب در کشور روز به روز بالاتر مي رود. کمبود آب و بهره برداري بيش از حد مخازن زير زميني منجر به کاهش آب آبياري نيز شده است.
در چنين شرايطي ضرورت اجراي سيستم هاي آبياري تحت فشار از جمله قطره اي به شدت احساس مي شود. مشکل اصلي اين روش، سختي و کيفيت پائين آب آبياري مي باشد. با توجه به خشکسالي هاي اخير، سختي و شوري آب ها، هر ساله بيشتر شده و گرفتگي قطره چکان ها، معضلي براي کشاورزان شده است. آب آبياري بايد خواصي شامل حلاليت بالا، سبکي، نفوذپذيري و شيرين بودن را دارا باشد. براي ممانعت از تجمع رسوب املاح و اصلاح آب و خاک مي توان از روش مغناطيسي کردن آب استفاده کرد. آب مغناطيسي با عبور آب از ميان يک آهنرباي دائمي (مغناطيس پايدار) قوي مستقر روي خط لوله بوجود مي آيد. در صورت نصب دستگاه مغناطيسي که منجر به پايداري بيشتر آب آبياري مي شود، حتي قطره چکان هاي گرفته شده هم به تدريج باز شده و بار ديگر در آن ها گرفتگي ايجاد نمي شود
.
هرگاه آب با کيفيت پايين و سخت براي آبياري استفاده شود، املاح بيشتري در محيط ريشه رسوب مي نمايد که منجر به اختلال در جذب گياه مي شود. با اعمال آبياري مغناطيسي، بر پيوستگي آب اضافه مي شود. خاصيت تر شوندگي آن افزايش يافته و ذرات آب به سهولت به ذرات کلوئيدي خاک چسبيده و از فرار به اعماق خاک جلوگيري مي شود. در نتيجه ظرفيت نگهداري آب در خاک افزايش يافته و از تنش شوري و خشکي پيشگيري مي شود.

https://rosoubgir.com/%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88/

rich_text    
Drag to rearrange sections
Rich Text Content
rich_text    

Page Comments

Comments for this page are private. You can make comments, but only the portfolio's owner will be able to see them.

Add a New Comment:

You must be logged in to make comments on this page.